Forretningsorden Blåvandshuk sogn

Forretningsorden

 

For

 

Blåvandshuk Sogns Menighedsråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge § 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden skal ikke godkendes af nogen højere myndighed.

 

Der udleveres et eksemplar af forretningsordenen til hvert medlem af menighedsrådet samt præsten og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant.

 

Forretningsordenen ligger på Blåvandshuk Sogns hjemmeside.

 

 

De forskellige paragraffer henviser til:

ML: bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd

AP: bekendtgørelse nr. 120 af 22. februar 2000 om menighedsrådets medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.v.

 

 

Menighedsrådets møder (§1)

Stk. 1

Menighedsrådets møder er offentlige. Menighedsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.

Stk.2

Følgende sager skal, medmindre menighedsrådet i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse, behandles for lukkede døre:

    • Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
    • Sager om køb og salg af fast ejendom.
    • Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

 

ML § 23 stk. 1

Stk. 3

Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af menighedsrådet eller formanden.

 

Stk. 4

Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

 

§2

Stk. 1

Medlemmerne har pligt til at deltage i menighedsrådets møder.

 

Stk. 2

Når et medlem er forhindret i al deltage i et møde, skal dette meddeles formanden, inden mødet afholdes.

 

Stk. 3

I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

 

Udsendelse af dagsorden og fremlæggelse af sagsfortegnelse

§ 3

ML § 2 stk. 1 og 2, ML § 3

Stk. 1

Hvis et medlem, samt præsten og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant, senest 10 hverdage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.

 

ML § 2 stk.1 og stk. 2 og ML §3

Stk. 2

Formanden foranlediger, at der senest 5 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af menighedsrådets medlemmer, præsten samt den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant, en dagsorden.

 

ML § 22, stk 4

Stk.3

Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse forinden være tilsendt de i mødet deltagende personer mindst 3 dage inden møder – eller være tilgængelig på kirkekontoret. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt.

 

Stk. 4

En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles og afgøres på mødet, hvis alle medlemmer er til stede og enstemmigt vedtager det. Sagen kan dog behandles, hvis den ikke tåler udsættelse.

 

ML § 22, stk. 3, ML § 2 stk. 1 og 2, ML § 3

Stk. 5

Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne og præsten og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

 

 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

ML § 24, stk. 1

Menighedsrådets beslutninger træffes i møder.

Stk. 2

Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

ML § 29, stk. 3 og ML § 32

Stk. 3

Formanden og i hans forfald næstformanden leder menighedsrådets møder. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes. Dog skal medlemmer, der fremsætter selvstændige forslag / ændringsforslag eller ønsker særstandpunkter refereret, selv formulere sådanne.

 

Stk. 4

Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale.

 

§ 5

Stk.1

Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge.

 

ML §2 stk.1 og 2. Ml §3

Ethvert medlem og præsten og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

 

 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger.

§6

ML §26, stk. 1

Menighedsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om sagen.

 

ML §28, ML 26, stk. 1

Stk. 2

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmer er derimod ikke afskåret fra at deltage i menighedsrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

 

Stk. 3

Et medlem skal underrette menighedsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

 

§ 7

ML § 27, stk. 1

Præster kan ikke deltage i forhandling og afstemning i sager vedrørende pastoratets præsteboliger eller i sager, der vedrører en anden præst i pastoratet.

 

ML § 27, stk. 2, 3 og 4

 Præster kan ikke deltage i afstemningen (ML §27, stk. 2, 3 og4):

 

Repræsentanten for kirkefunktionærerne, kan ikke deltage i forhandling i sager om ansættelse af kirkefunktionærer og i sager, der angår andre funktionærer ved kirken og kirkegården (ML § 27, stk. 5 og ML §3).

 

ML § 28, Stk. 4

Under forhandlingen og afstemningen i sager hvor inhabile er til stede, skal den /de inhabile forlade mødelokalet. Vedkommende skal dog forinden gives lejlighed til at fremføre sine synspunkter og bidrage med faktiske oplysninger (ML §28).

 

§ 8

ML § 24, stk. 1

Menighedsrådets medlemmer kan ikke afgive stemmer ved fuldmagt, men alene ved deltagelse i rådets møder (ML 24, stk. 1).

 

 

Afstemninger (MF §24, stk. 2 – MF § 8 stk. 1 – AP §7, stk. 3)

§9

Stk. 1

Alle afstemninger i menighedsrådet foregår ved åben afstemning. Hemmelig/skriftlig afstemning skal anvendes ved valg af formand og næstformand samt præstevalg. Den åbne afstemning sker ved håndsoprækning.

 

Stk. 2

Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse.

 

Stk. 3

Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved pligtmæssige afgørelser foretages i tilfælde af stemmelighed fornyet afstemning. I tilfælde af forsat stemmelighed foretages lodtrækning (ML §24, stk.3).

 

Stk. 4

Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemningen ikke er påbegyndt.

 

Stk.1

Ved valg af formand og næstformand samt valg af enkeltmandsposter anvendes bundet flertalsvalg.

 

Stk. 2

Ved denne måde er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er den kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lig ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

 

ML

 §21, stk. 2

Stk. 1

Ved valg af to eller flere medlemmer til udvalg m.v. skal forholdstalsmåden anvendes, hvis dette kræves af noget medlem af rådet.

 

Stk. 2

Forholdstalsmåden foretages på grundlag af d`Hondts metode efter følgende regler: menighedsrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angives i den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

 

Stk. 3

Gruppedelingen gælder alene det pågældende valg, og anden gruppedeling kan forekomme ved andet valg i samme møde.

 

Menighedsrådets beslutningsprotokol (§25)

§ 12

ML § 25, Stk. 1

I beslutningsprotokollen indføres de af menighedsrådets trufne beslutninger.

 

Stk. 2

Ethvert medlem kan forlange sit særstandpunkt kort tilføjet beslutningsprotokollen og kræve, at de myndigheder, som underrettes om vedkommende menighedsrådsbeslutning, samtidig gøres bekendt med indholdet af den nævnte tilføjelse.

 

Stk. 3

Sekretæren skriver beslutningsreferat under mødet. Beslutningsreferatet underskrives inden mødet afsluttes.

 

Stk. 4

Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

 

Ændringer i forretningsordenen (§13)

Stk. 1

Ændringer i tillæg af forretningsordenen skal behandles i to ordinære menighedsrådsmøder. Dog kan der ikke foretages ændringer, der strider mod lovbestemmelserne.

 

Ikrafttræden m.v. (§14)

Stk. 1

Denne forretningsorden træder i kraft d. 23. marts 2023

Stk. 2 (ML §2 og 3)

Vedtaget på menighedsrådets møde d. 23.03.2023

 

Formand Steen Mørchholdt